آنچه شما به ما گفته اید...

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...