اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل


  1. آقای سید افضل موسوی (رئیس هیات مدیره)
  2. آقای محمد رضا مدیری (نایب رئیس هیات مدیره)
  3. آقای بابک جهان آرا (عضو  هیات مدیره)
  4. آقای علیرضا هادی (عضو هیات مدیره و مدیر عامل)
  5. آقای محمد غلامرضایی (عضو هیات مدیره)
  6. آقای علی لطفی (عضو علی البدل هیات مدیره)
  7. خانم سروناز درواری ( عضو علی البدل هیات مدیره)

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...