اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل


  1. آقای سید افضل موسوی (رئیس هیات مدیره)
  2. آقای بابک جهان‌آرا (عضو هیات مدیره)
  3. آقای علی لطفی (عضو هیات مدیره)
  4. خانم سروناز درواری (عضو هیات مدیره)
  5. آقای تیرداد احمدی (عضو هیات مدیره)
  6. آقای علیرضا هادی (عضو علی البدل هیات مدیره و مدیرعامل)
  7. آقای محمدرضا مدیری (عضو علی البدل هیات مدیره) 

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...