اعضای تیم اجرایی بیمه باران

علیرضا هادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

hadi@baraninsurance.com ارسال پیام

حسین حاتمی

مشاور مدیرعامل و معاون فنی

h.hatami@baraninsurance.com ارسال پیام

محمد غلامرضایی

معاون بازاریابی و فروش و عضو هیئت مدیره

m.gholamrezaei@baraninsurance.com ارسال پیام

سمیه ادهمی

مدیر مالی و سرمایه انسانی

s.adhami@baraninsurance.com ارسال پیام

سروناز درواری

مدیر بیمه های زندگی و اکچوئری

s.darvari@baraninsurance.com ارسال پیام

رامتین حامی فرد

مدیر روابط عمومی و ارتباط با مشتریان

r.hamifard@baraninsurance.com ارسال پیام

امین محمدی

مدیر سرمایه گذاری

A.mohammadi@baraninsurance.com ارسال پیام

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...