افشاگری اطلاعات شرکت بیمه باران

شماره فرم عنوان
4-1-1 مشخصات ثبتی
اساسنامه شرکت
4-1-2 ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
4-1-3 مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت
ساختار سازمانی تشکیلات سازمانی
4-1-4 اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
4-1-5 چشم انداز،ماموریت و اهداف راهبردی شرکت
4-1-6 عملگرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته
4-1-7 طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز
4-1-8 اطلاعات شعب
اطلاعات مراکز پرداخت خسارت
4-1-9 اطلاعات نمایندگان
4-1-10 اطلاعات کارگزاران
اطلاعات ارزیابان خسارت
4-2-1 اعلام شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئری
اعلام سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
4-2-2 گزارش سالیانه هیأت مدیره شرکت بیمه به مجمع
4-2-3 گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل با مؤسسه بیمه یا با شرکت هایی که بیش از 20%سرمایه آن مؤسسه بیمه تعلق دارد
4-2-4 سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره
4-2-5 سیاست های تقسیم سود به سهام داران مؤسسه بیمه
4-2-6 برنامه های ورود یا خروج از بورس و اعلام تغییر وضعیت
4-3-1 ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک
گزارش وضعیت ریسک های بیمه گری
4-3-2 نسبت توانگری مالی
سطح توانگری
4-3-3 برنامه افزایش/تغییر سرمایه
4-3-4 اطلاعات اوراق مشارکت،صکوک یا سایر اوراق بهادار
4-3-5 میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
4-4-1 صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و تلفیقی
4-4-2 نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
4-4-3 تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی

 

 

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...